Chairman
Shri Ravi Prakash Tripathi
Director Director Director Director Director
Shri C.B. Dey Shri D.K. Saha Shri Tej Veer Singh Shri Subodhanand Jha Shri R.C. Srivastav
CEO Company Secretary
Shri Ripusudan Kumar Shri N.K. Mukhopadhyay